นายใย ยศยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
รัชพล พันธุ์พิชากรณ์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอังคณา สังสะนะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้าการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

งานอนามัย งานร้านค้าสวัสดิการ


นางสุตาภา สินสุวัฒนากุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทย์ ฯ

หัวหน้างานธุรการ  

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายพิชัย  วรพิพัฒน์

หัวหน้างานแนะแนว ระบบดูแลฯ สาระสนเทศ

นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์

เจ้าหน้าที่พัสดุฯ

หัวหน้ากลุ่มาสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทยิดา กลางประพันธ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

หัวหน้า แผนงาน และ การควบุคมภายใน

นางสาวพรประทีป สร้อยมณีวรรณ์

นายทะเบียน และ หัวหน้างานวัดผลฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสารัช    พระเอี้ยง

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

นายเอกกวี  วรรณโมลี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวภัทรมน บุญเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวชาลินี เนตรพัตร์

ครู กลุ่ทสาระฯ ภาษาต่างประเทศ


นางสาวจุฑารัตน์   ไชยสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิตติมา  โสรัจจะวงษ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอำพล    ห่วงเจริญ

ช่างไม้