เข้าร่วมแสดงผลงาน ในกิจกรรม “ผลการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC" ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ วันที่ 10-11 ก.ย. 63
Posted by pitee on September 12 2020 03:17:56


อ่านข่าวต่อทั้งหมด

Extended News
เข้าร่วมแสดงผลงาน ในกิจกรรม “ผลการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม(Eastern Economic Corridor:EEC)” ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 10-11 ก.ย. 63