กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robot Programming) วันที่ 28 ส.ค. 63
Posted by pitee on September 12 2020 03:15:13


อ่านข่าวต่อทั้งหมด

Extended News
กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robot Programming) ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม(Eastern Economic Corridor:EEC)” วันที่ 28 ส.ค. 63