13 ก.ย. 2560 ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต" ปีการศึกษา 2560 จำนวน 200,000 บาท
Posted by pitee on October 02 2017 07:40:07
คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จ.ฉะเชิงเทรา นำโดย คุณธัญญารัตน์ จิรพินิจธนโชติ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา และคณะผู้จัดการสาขาในเขตฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต" ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่งผู้รับทุนจะได้รับทุกปีจนจบปริญาตรี ปีละ 50,000 บาท
ผู้ได้รับทุน ดังรายนามต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 นายทัตพงศ์ ไชยเพ็ชร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ลำดับที่ 2 นางสาวพนิชนารถ จ๋ายเจริญ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ลำดับที่ 3 นางสาวดลยา ทรัพย์เขื่อนขันธ์ สาขาพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ลำดับที่ 4 นายฉัตรติพงค์ แววมะบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาอ่านข่าวต่อทั้งหมด


Extended News
คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จ.ฉะเชิงเทรา นำโดย คุณธัญญารัตน์ จิรพินิจธนโชติ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา และคณะผู้จัดการสาขาในเขตฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต" ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่งผู้รับทุนจะได้รับทุกปีจนจบปริญาตรี ปีละ 50,000 บาท
ผู้ได้รับทุน ดังรายนามต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 นายทัตพงศ์ ไชยเพ็ชร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ลำดับที่ 2 นางสาวพนิชนารถ จ๋ายเจริญ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ลำดับที่ 3 นางสาวดลยา ทรัพย์เขื่อนขันธ์ สาขาพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ลำดับที่ 4 นายฉัตรติพงค์ แววมะบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา